Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes 2021. május. 1. napjától.

Jelen Vásárlási Feltételek célja a Németh Tamás EV (a továbbiakban a „Vállalkozás”) és a vele a weboldalon megjelenő, forgalmazásában álló termék megvásárlására szerződést kötő partnerek (a továbbiakban a „Fogyasztó”) között létrejött jogviszony feltételeinek szabályozása, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott – a szerződéskötést megelőző – fogyasztói tájékoztatás.

A Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képező Vásárlási Feltételek

FOGALMAK

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

Fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

Termék: a jelen Vásárlási Feltételekben meghatározott ingó dolog.

Vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy.

A szerződés szerinti Termék

A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra horgász műcsalik, amelyek lényeges tulajdonságairól a kiválasztáskor kap tájékoztatást a fogyasztó.

ÁRAK

Az oldalakon szereplő termék árak darabra vonatkoznak. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket.

A VÁSÁRLÁS MENETE

A vásárlás regisztrációhoz nem kötött. Az oldalon történő böngészés során válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába.

Adja meg a szállítási adatokat: Válasszon átvételi módot és adja meg szállítási és számlázási címét.

A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak.

A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím stb. körében). Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a „Megrendelés” gombra.

Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címre, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit.

Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.

A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar.

A MEGRENDELÉS VÁRHATÓ TELJESÍTÉSE

A vállalkozó által üzemeltett webáruházban a vállalkozó által kézzel, egyedileg készített termékek kerülnek forgalomba. A megrendelés teljesítése a megrendelt termék elkészültének függvényében alakul.

A megrendelő tudatában van és elfogadja, hogy a megrendelt termék postára adása és a megrendelés időpontja között akár 30 munkanap is eltelhet. A vállalkozó a megrendelőt minden esetben e-mailben tájékoztatja a rendelés várható postára adásanak időpontjáról, majd a tényleges postára adás időpontjáról is.

Megrendelés lemondásának módja és feltételei

Megrendelését a leadást követő 24 órában módosíthatja. Ez esetben hívja a +3630 345 4785-ös telefonszámot, vagy írjon: halbogarlures@gmail.com e-mail címre.

A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.

Házhozszállítás

Jelenleg Magyarország teljes területén az alábbiak szerint tudjuk vállalni a megrendelt termékek házhozszállítását.

Bruttó 30.000 Ft alatti megrendelés esetén a kiszállítás díja bruttó 1200ft.

Bruttó 30.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás díjtalan.

Cégünk határon túli kiszállítást eseti jelleggel, egyedi díjszabás alapján vállal. Ha külföldre rendelne, vegye fel felünk a kapcsolatot az alábbi címen: halbogarlures@gmail.com

Jelenleg a Magyar Posta Zrt. végzi vállalkozásunk számára a házhoz szállítást.

REKLAMÁCIÓ ÉS ELÁLLÁS

Szállítással kapcsolatos kifogások: Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt – jelen Vásárlási Feltételekben szabályozott módon – eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét – jelen Vásárlási Feltételek rendelkezéseinek megfelelően – visszafizetjük.

Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Panaszkezelés: Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: halbogarlures@gmail.com vagy a 0670/7033081-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

Felügyeleti szerv: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 16.

Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Pest Megyei Békéltető Testület székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Tájékoztatjuk, hogy Németh Tamás EV nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

Fogyasztó elállási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (halbogarlures@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton (2097. Pilisborosjenő, Bécsi út 109), is gyakorolhatja.

A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.

A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja;

házhoz szállítás során a postai átvétel időpontja.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás székhelye szerinti címre (2097. Pilisborosjenő, Bécsi út 109) visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Vásárlónak visszafizetni.

Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Kellékszavatosság: Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön a Németh Tamás EV.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a teljesítéstől számított hat hónapon belül, a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a fentiekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás: Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaluk.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt tételeket előreutalással rendezheti.

További információk az előreutalásos fizetéssel kapcsolatban

Amennyiben ezt a fizetési módot választotta, úgy a rendelése sikeres leadása után, várja meg míg kollégánk e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot és megküldi az ön számára elkészített számlát. A számla alapján tudja megtéríteni cégünk felé a rendelése végösszegét. A közlemény rovatba minden esetben tüntesse fel rendelése számát. Csomagját az összeg számlánkra való beérkezése után tudjuk átadni a futárnak.

A fizetendő összeget társaságunk OTP 11773030-13274771 számú bankszámlájára kérjük átutalni.

Szerződés időtartama, a vállalkozás személye

A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

A vállalkozás személye: Németh Tamás EV

Székhely: 2097. Pilisborosjenő, Bécsi út 109.

Adószám: 69634013-1-33

E-mail: halbogarlures@gmail.com

Telefon: +36 30 345 4785

Statisztikai számjel: 69634013-7490-231-1330