Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató

Amelyben tájékoztatjuk honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Előzmények

Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”). Társaságunk a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendelet a Társaságunk által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

 1. Irányelvek

Társaságunk az adatkezelés során az alábbi alapelveket követi.

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • az ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az ön figyelmét.
 • Bizonyos esetekben az ön személyes adatainak kezeléséhez társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 1. Tevékenységünk főbb irányadó jogszabályai
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (gdpr)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi cxii. törvény – (info tv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény (ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi cviii. törvény – (eker tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi clv. törvény (fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi clxv. törvény. (pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi xlviii. törvény (grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi c. törvény (számv tv.)
 1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A vállalkozás személye: Németh Tamás EV

Székhely: 2097. Pilisborosjenő Bécsi út 109

Adószám: 69634013-1-33

Statisztikai számjel: 69634013-7490-231-13

E-mail: halbogarlures@gmail.com

Telefon: +36 70 70 33 081

A Rendelet alapján Társaságunk nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, Társaságunk tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá Társaságunk nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

Az Adatkezelő, azaz Társaságunk Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az Adatkezelő üzemelteti a Honlapot, amely a Halbogár Lures termékek internetes úton történő kiskereskedelmi értékesítés céljából jött létre.

 1. Adatfeldolgozás

A Társaságunk a tevékenységünk ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Társaságunk ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Társaságunk hozzájárulásával jogosultak. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó a Társaság előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Társaságot minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Társaságnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

Társaságunk az alábbiakban részletezett adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 • Pondera-2008 Számviteli, Pénzügyi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1225 Budapest, Angeli utca 6.)
 1. Külső szolgáltatók

Társaságunk Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a Társaság együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje.

 • Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)
 • Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
 • Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)
 • Tárhely szolgáltató – Webonic Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. cégjegyzékszám: 01-09-025725
 • Webáruház motor – WordPress – WooCommerce

Amennyiben az adatfeldolgozóink vagy a külső szolgáltatók körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatóba.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. Társaságunk törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, kereskedelmi s szerződéses kapcsolatainak létrejötte, teljesítése.

 • az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás
 • A Honlapon történő vásárlás során létrejött szerződés előkészítése, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése, jogainak érvényesítése;
 • az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson
 • Társaságunk és az Érintett közötti, a Társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése
 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybevétele esetén a díj beszedése, számlázás
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
 • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
 • az Érintett jogainak védelme.
 1. Az adatok forrása

A Társaság kizárólag az Érintett az ügylet előkészítés/teljesítése érdekében megadott Személyes adatait kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 1. A kezelt adatok köre

A Társaságunk által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

 • Regisztrációhoz szükséges adatok: A Honlapon történő vásárláshoz szükséges regisztráció keretében az Érintett vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének és jelszavának megadásával teszi lehetővé a webshopból történő vásárlást.
 • Számlázási adatok. Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít a Társaság részére, a Társaság kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.
 • Szállításhoz szükséges adatok: A Honlapon vásárolt termékek kiszállításához szükséges adatok megadás (név, lakcím, telefonszám).

A fentieken túl a Társaság kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a látogatás időpontját, a meglátogatott aloldalak adatait és az érintett által használt operációs rendszert és a böngésző típusát.

 1. Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatok forrása az Érintett, vagy vele munkaviszonyban/megbízási/vállalkozási jogviszonyban álló jogalany, aki az adatokat (i) az esetleges regisztráció során és/vagy (ii) a jogügylet előkészítése, létrejötte vagy teljesítése során adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, a Társaságunk erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben az Érintett regisztrál a Társaságunk által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az Érintett nem regisztrál a Honlapon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán a megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze, a látogatók beazonosítása alapvetően nem célunk.

 1. Cookie-k

Társaságunk rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Társaságunkat, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Honlap szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki.

A cookie-k olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (chrome, firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k letöltését és használatát, az viszont már az Érintettől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja. A cookie-k használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan cookie-k, amelyek nem igénylik az Érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Érintett első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-cookie-k, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő cookie-król a társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja az Érintettet és kérjük a hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan cookie-kat, amelyek segítségével harmadik személyek az ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A cookie-k elfogadása nem kötelező, a társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen cookie-kat alkalmazunk?

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 1. Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok

A Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaságunk és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről;
 • intézkedik a vírusvédelemről.
 1. Az adatkezelés időtartama

A Társaságunk a Személyes adatot törli,

 • Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Társaságunk a törlést haladéktalanul végrehajtja.
 • Amennyiben az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével).
 • Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ebben az esetben a Társaság az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Társaság minden esetben tájékoztatást ad.
 • Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.
 • Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • A törlés megtagadható (i) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (ii) jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges.
 • Azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
 • Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

Törlés helyett a Társaságunk – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén a Társaságunk az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Társaságunk a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

A törlési kérelem megtagadásáról a Társaságunk minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Társaságunk az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

 • Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a Társaságunkat, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Társaságunk az Érintettet a törlésről tájékoztatja.
 • Az Érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Társaságunk székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy a Társaságnak az halbogarlures@gmail.com címre küldött e-mailben.
 • Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaságunk korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaságunk ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Társaság megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 • Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaságunk korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének a Társaságunk általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Társaságunk általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Amennyiben a Társaságunk az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségein.

Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintett részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2021.04.28.